ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ügyfeleknek és partnereknek

A dr. Palotai Dániel Ügyvédi Iroda az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy Önök a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a dr. Palotai Dániel Ügyvédi Iroda milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adataikat.

1. Adatkezelő megnevezése

Név: dr. Palotai Dániel Ügyvédi Iroda
Székhely: 1145 Budapest Amerikai út 90/F mfszt. 1
KASZ: 36066727
Lajstromszám: 16473
Honlap: https://www.dpui.hu/ (a továbbiakban: „Honlap”)
E-mail cím: iroda@palotaidaniel.hu
Telefonszám: +36-1/3320075 és +36-20/991-8402
Képviselő: dr. Palotai Dániel
(a továbbiakban:„Adatkezelő”)

2. Alkalmazandó jogszabályok

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete

(„GDPR”);

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény;

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

• az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”);

• a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).

3. Adatkezelések célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

3.1. A Honlap adatkezelése

Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból.

A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A Honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat

automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A süti preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál

bővebb tájékoztatást:

• Internet Explorer

• Firefox

• Chrome

• Safari

3.2. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja],

valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői

felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a Honlap „Kapcsolat”

menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek

Kezelt személyes adatok: név (család- és utónév), e-mail cím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és miként történő megoldásával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok

számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig

Adatfeldolgozók:

Dotroll Kft.

1142 Budapest, Erzsébet

királyné útja 68. I/10.

Online tárhely-szolgáltató (email rendszer működtetése)

Dotroll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

3.3. Ügyvédi tevékenység

Az adatkezelő által végzett tevékenység: ügyvédi tevékenység ellátása (pl.: ügyfelek

képviselete, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés)

Adatkezelés célja: ügyfelekkel létrejött megbízási szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, ide értve az ügyfelekkel történő kapcsolattartást és számlázást is

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], az Ütv. 28. § (3) bekezdés, a Pmt. 1. § (1) bekezdés e) pontja és 6-7. §-ok, valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei (megbízói)

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, születési hely és idő, email cím, telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító, adóazonosító, arckép, a kapcsolattartó, képviselő neve, e-mail címe és telefonszáma, ügyfél által előadott tényállás (ideértve az alábbiakat: az előadott ügy leírása és megoldásának módjával kapcsolatos információ, iratok, elektronikus dokumentumok)

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig [Ütv. 53. § (3) bekezdés]. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Dotroll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

Dotroll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Online tárhely-szolgáltató (email rendszer működtetése)

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint – a kötelező adatkezelések

kivételével –

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

3.4. Partnerekre vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelő által végzett tevékenység: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződések teljesítése

Az adatkezelés célja: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számlázás

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Érintettek köre: természetes személy partnerek (megbízottak, vállalkozók), jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói

Kezelt személyes adatok: a természetes személy partner neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, jogi személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Dotroll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

Dotroll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Online tárhely-szolgáltató (email rendszer működtetése)

Az érintett jogai: az érintett a 4. pontban kifejtettek szerint – a kötelező adatkezelések

kivételével –

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

4. Az érintettek jogai

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

• arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;

• az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;

• az adatfeldolgozásról, a fenti 3.2-3.5. pontokban meghatározott adatfeldolgozók

nevéről és elérhetőségeiről;

• az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;

• a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;

• az adatkezelés időtartamáról;

• azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• az adatkezelés következményeiről;

• az érintett jogairól;

• az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte

vagy más módon kezelte;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

• a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

f) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: 06 1 391 1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIHhal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5. Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a Honlapon – a GDPR aloldalon – közzétett közlemény útján, továbbá fenti 3.3. pont szerinti hírlevélre feliratkozott érintetteket hírlevél útján is tájékoztatja.

utoljára frissítve: 2018.08.30.